21 Ağustos 2017 Pazartesi

Soru-Cevaplarla Görevde Yükselme Sınavı

Değerli İŞKUR Çalışanları,
Bilindiği üzere Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü Sayın Cafer UZUNKAYA görevde yükselme sınavı yapılması yönünde çalışmaların olduğunu ifade etmesi kurumda çok büyük heyecan yarattı. Sınava girmeye hazırlanan bir çok arkadaşımız son mevzuat değişiklikleri ile birlikte bizlere sorular iletmeye başladı. Gelen bu yoğun sorular üzerine aşağıda soru cevap şeklinde dosya hazırladık.  Yararlı olması temennisiyle herkese başarılar dileriz.SORU / CAVAPLAR
1-Görevde Yükselme Sınavları hangi unvan(lar) için yapılacaktır ?
Sınavın Memur/VHKİ, Şef ve Şube Müdürü unvanları için yapılması beklenmektedir.
  
2-Sınavların hepsi aynı anda mı açılacaktır?          
Kurumumuzda 2007 yılında Şef, Muhasebeci ve Şube Müdürü unvanları için aynı anda denilebilecek tarih aralığı ile sınav yapılmıştır. Daha sonra 2011 yılında Şef ve Memur/VHKİ, 2013 yılında Şube Müdürü görevde yükselme sınavları yapılmış, ayrıca 1 kez de Avukat unvanı için sınav açılmıştır. Bu durumda sınav tarihlerinin aynı tarihlerde mi yoksa belli aralıklarla mı yapılacağı İdarenin takdirinde bulunmaktadır. Memur/VHKİ için yapılacak sınavın diğer sınavlarla yakın bir bağı bulunmamaktadır. Şef / Şube Müdürü unvanlı kadrolar için yapılacak sınav ise ilan edilecek kadro sayısını etkilemektedir.
  
3-Sınav tarihi belli mi? Sınav ne zaman ilan edilecek?
Sınav tarihi henüz belli değildir. İlgili Yönetmeliğin 10 uncu maddesine göre; “…Görevde yükselme suretiyle atama yapılacak kadrolar yazılı sınavlardan en az 45 gün önce duyurulur ve başvuru için en az on iş günü süre verilir…”
  
4-Şeflik sınavına hangi unvanlı personeller girebilecektir?
İlgili Yönetmeliğin 7’nci maddesine göre Şeflik sınavına, son başvuru tarihi itibari ile bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur, dava takip memuru, daktilograf, veznedar, santral memuru, koruma ve güvenlik görevlisi, teknisyen, hemşire, fotoğrafçı ve şoför unvanlı kadrolardan herhangi birinde, ayrı ayrı veya toplamda en az bir yıl görev yapmış olanlar girebilecektir.
  
5-Şube Müdürü sınavına hangi unvanlı personeller girebilecektir?
İlgili yönetmeliğin 7 nci maddesine göre Şube Müdürü sınavına, Son başvuru tarihi itibarıyla; daire tabibi, mühendis, eğitim uzmanı, uzman, sivil savunma uzmanı, araştırmacı, ayniyat saymanı, iş ve meslek danışmanı, matematikçi, istatistikçi, aktüer, programcı, çözümleyici, mütercim, psikolog, sosyal çalışmacı, diyetisyen, çocuk gelişimcisi, tekniker, şef ve muhasebeci unvanlı kadrolardan herhangi birinde, ayrı ayrı veya toplamda en az bir yıl görev yapmış olanlar girebilecektir.
6-Görevde yükselme sınavları için gereken hizmet ve Kurumumuza geçmiş olması zorunlu hizmet süreleri nelerdir?
İlgili Yönetmeliğin 6 ncı maddesi c fıkrasına göre, yapılacak olan görevde yükselme sınavları için gerekli olan genel şart, Kurumumuzda en az 2 yıl hizmeti bulunmaktır. Ancak 2 yıl Kurumumuzda hizmeti bulunmak tek başına yeterli bir şart olmayıp, yapılacak olan sınava göre gerekli özel şartların da sağlanması gerekmektedir.
 Buna göre;
*Şube Müdürü olarak atanabilmek için en az 10 yıl hizmeti bulunmak,
**Şef olarak atanabilmek için en az 5 yıl hizmeti bulunmak gerekmektedir. Söz konusu bu şartların sınava son başvuru tarihi itibari ile sağlanmış olması gerekmektedir. Diğer bir ifade ile sınav tarihi itibari ile bu şartlara sahip olmak değil, sınav son başvuru tarihi itibari ile bu hizmet şartlarına sahip olunması zorunludur.
***Diğer bir konu, bilindiği üzere 665 Sayılı KHK ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlükleri kapatılarak, personel ve görevleri Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine devredilmiştir. Bu kapsamda ilgili yönetmeliğin Geçici 2 nci maddesi; “Bu Yönetmelikte geçen Kurumda belli bir süre hizmeti bulunma koşulunda; 11/10/2011 tarihli ve 665 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince Kuruma devredilen personelin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında geçen hizmet süreleri Kurumda geçmiş sayılır.” Hükmüne amir olup, Çalışma Bölge Müdürlüklerinden geçen personeller bu kapsamda değerlendirilecektir.
7-Memuriyetten önce özel sektörde geçirmiş olduğum süreler hizmete ve dolayısıyla sınav için gerekli olan toplam hizmet süresine sayılır mı?
Konu özü itibariyle teknik bir alan olup, adaylara biraz da karışık gelmektedir. Sorunun cevabı esas itibariyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 68 inci maddesinin B fıkrasında düzenlenmiştir. Bu kapsamda kafaları daha fazla karıştırmamak için (herkesin kendi özel durumuna göre değerlendirilmesi daha uygun olacaktır.), yükseköğrenim bitirdikten sonra geçen özel sektör hizmetinizin, 6 yılı geçmemek üzere ¾’ü toplam hizmetinize sayılacaktır.  
8-Üniversiteyi bitirdikten sonra toplam 1080 gün özel sektör hizmetim var, Kurumda ise toplam 4 yıldır görev yapıyorum, sınava girmek için sınav başvuru evraklarımla hizmet dökümümü göndermem yeterli mi?
Özel sektör hizmetinizin olması ve sınav başvuru esnasında hizmet dökümü göndermeniz, sınava girmek için yeterli değildir. Bilindiği üzere, sınava girebilmek için son başvuru tarihi itibari ile gireceğiniz unvana göre geçerli olan atanma kriterlerine sahip olmanız gerekmektedir. Sınav başvurusu için hizmet dökümü göndermek yeterli olmayacak olup, sınav öncesi “hizmet birleştirmesi” için başvuru yapmış olmanız ve hizmet birleştirme işleminin sınav son başvuru tarihi itibariyle bitirilmiş olması gerekmektedir. Hizmet Birleştirmesi işlemlerinde Sosyal Güvenlik Kurumu ile yapılacak yazışmalar esas alınıp, belli bir süreç gerektirmektedir. Bu nedenle hizmet birleştirmeye ihtiyaç duyan arkadaşlarımızın, Genel Müdürlüğümüz İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığının iş yoğunluğunu da dikkate alarak bir an önce başvuru yapmaları kendi çıkarlarınadır. 
9-Aylıksız izinliyim, sınava başvuru yapabilir miyim?
İlgili Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin 3 üncü fıkrası; “Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanlar da başvuruda bulunabilir.” Hükmüne amir olup, başvurularınızı bu kapsamda yapabilirsiniz.
10-Sınav konuları nelerdir ve sınavı hangi kurum yapacak?
Yazılı sınava ilişkin belirlenen konular, sınav ilanında belirtilecektir.
Sınavı Kurumun kendisi, Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Genel Müdürlüğü veya yükseköğretim kurumlarından biri yapabilir. Bu konuya, Kurumumuz karar verecektir. 
11-Yazılı sınava kaç aday girecek ve başarı puanı nedir?
Yazılı sınava, açılacak sınav için genel ve özel şartları taşıyan herkes girecektir. Yazılı sınav başarı puanı ise 60’dır. 
12-Yazılı sınavdan 60 alan herkes de sözlü sınava girecek midir?
Yazılı sınavdan 60 üzeri alan adaylar puan esaslı sıralamaya tabi tutulur. İlan edilen kadro sayısının 5 katı aday sözlü sınava girmeye hak kazanır. Son aday ile aynı puana sahip tüm adaylar sözlü sınava dâhil edilir. Örneğin herhangi bir sınav için 100 kadro ilan edilirse, yazılı sınavı geçen 500 aday sözlü sınava girmeye hak kazanır. 500 üncü olan ile aynı puana sahip adaylar varsa onlar da sözlü sınava girmeye hak kazanır. 
13-Atanmak için puan nasıl hesaplanacak?
İlgili Yönetmeliğin 13 üncü maddesine göre yazılı ve sözlü sınavların aritmetik ortalaması alınarak atamaya esas başarı puanı tespit edilecektir. Başarı puanlarının eşit olması halinde sırasıyla;
a) Hizmet süresi fazla olanlara,
b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,
c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara öncelik verilmek suretiyle, en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenir.
14-Atanmak için yedek liste belirlenecek mi?
Yedek liste belirleyip belirlememeye Kurum karar verecek olup, takdir yetkisi dâhilindedir. Yedek liste belirlenmesi durumunda en fazla asıl aday sayısı kadar, yani ilan edilen kadro sayısı kadar olacaktır. 
15-Sınavın geçerlilik süresi nedir?
Sınav en fazla 6 ay geçerlidir. 6 ay içerisinde aynı unvan için yeniden sınav açılması durumunda bu 6 aylık süre beklenmeksizin ilk sınavın geçerliliği son bulur. 
16-Sınav sonuçları ne kadar sürede açıklanır?
İlgili Yönetmeliğin 17 inci maddesi; “Sınav sonuçları, sınavların yapıldığı tarihten itibaren en geç otuz gün içinde sınav kurulu tarafından Kurumun internet/intranet sitesinde ilan edilir ve aynı tarih itibariyle adaylara tebliğ edilmiş sayılır.” Hükmüne amirdir.  
17-Daha önce Şef olarak görev yapıyordum, Kurum içi İMD atanması sonucu İMD olarak atandım, Şube Müdürü sınavına girebilir miyim?
Şube Müdürü sınavına girmek için aranan diğer şartları taşımanız durumunda sınava girebilirsiniz; en az 10 yıl hizmeti olmak, en az 1 yıl Şef olarak görev yapmış olmak, en az 2 senedir Kurumumuzda görev yapıyor olmak gibi.
18-Kurumumuzda VHKİ olarak çalışmakta iken kurum içi İMD atanması sonucu İMD oldum, toplam 12 yıl kamu hizmetim var, 12 yıldır Kurumumuzdayım, Şube Müdürü sınavına girebilir miyim?
Şube Müdürü olarak atanmak için gerekli olan özel şartlardan; “… iş ve meslek danışmanı … unvanında en az 1 yıldır çalışıyor olmak” şartını taşımadığınız için sınava katılamazsınız.

1 yorum: