9 Ocak 2017 Pazartesi

679 Sayılı KHK ile İŞKUR'dan 180 Kişi Kamu Görevinden Çıkarıldı


Çalışma Bakanlığı'ndan 497 kişi, Adalet Bakanlığı'ndan 1699 kişi, İçişleri'nden 2687 kişi, Sağlık Bakanlığı'ndan 838 kişi, Diyanet'ten 135 kişi, Üniversitelerden ise 649 akademisyen ihraç edildi.
 

 
6 Ocak 2017 tarih ve 29940 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI TEDBİRLER ALINMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
Karar Sayısı: KHK/679
Olağanüstü hal kapsamında bazı tedbirler alınması; Anayasanın 121 inci maddesi ile 25/10/1983 tarihli ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 4 üncü maddesine göre, Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu'nca 2/1/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 
Kamu personeline ilişkin tedbirler
MADDE 1 - (1) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan ve ekli (1) sayılı listede yer alan kişiler kamu görevinden başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın çıkarılmıştır. Bu kişilere ayrıca herhangi bir tebligat yapılmaz. Haklarında ayrıca özel kanun hükümlerine göre işlem tesis edilir.
(2) Birinci fıkra gereğince kamu görevinden çıkarılan kişilerin, mahkümiyet kararı aranmaksızın, rütbe ve/veya memuriyetleri alınır ve bu kişiler görev yaptıkları teşkilata yeniden kabul edilmezler; bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemezler, doğrudan veya dolaylı olarak görevlendirilemezler; bunların uhdelerinde bulunan her türlü mütevelli heyet, kurul, komisyon, yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu üyeliği ve sair görevleri de sona ermiş sayılır. Bunların silah ruhsatları, gemi adamlığına ilişkin belgeleri ve pilot lisansları iptal edilir ve bu kişiler oturdukları kamu konutlarından veya vakıf lojmanlarından onbeş gün içinde tahliye edilir. Bu kişiler özel güvenlik şirketlerinin kurucusu, ortağı ve çalışanı olamazlar. Bu kişiler hakkında bakanlıkları ve kurumlarınca ilgili pasaport birimine derhal bildirimde bulunulur. Bu bildirim üzerine pasaport birimlerince pasaportlar iptal edilir.
(3) Birinci fıkra kapsamında kamu görevinden çıkarılanlar, varsa uhdelerinde taşımış oldukları büyükelçi, vali gibi unvanları ve müsteşar, kaymakam ve benzeri meslek adlarını ve sıfatlarını kullanamazlar ve bu unvan, sıfat ve meslek adlarına bağlı olarak sağlanan haklardan yararlanamazlar.
 
Emekli Emniyet Teşkilatı personeline ilişkin tedbirler
MADDE 2 - (1) 4/6/1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununun 55 inci maddesinin ondokuzuncu ve yirminci fıkraları ile geçici 27 nci maddesi uyarınca resen emekliye sevk edilenler, kendi isteğiyle emekli olanlar veya Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü hükümlerine göre meslekten veya Devlet memurluğundan çıkarılanlar ile müstafi sayılanlardan milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen FETÖ/PDY terör örgütüne aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olan ve ekli (2) sayılı listede yer alanların rütbeleri alınır. Bu kişiler görev yaptıkları teşkilata ve kamu görevlerine yeniden kabul edilmezler, doğrudan veya dolaylı görevlendirilemezler; ayrıca bunlar uhdelerinde taşımış oldukları mesleki unvanları ve sıfatlarını kullanamazlar ve bu unvan ve sıfatlarına bağlı olarak sağlanan haklardan yararlanamazlar. Bu kişilerin uhdelerinde bulunan her türlü mütevelli heyet, kurul, komisyon, yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu üyeliği ve sair görevleri de sona ermiş sayılır. Bunların silah ruhsatları, emekli polis kimlikleri, gemi adamlığına ilişkin belgeleri, pilot lisansları ve ilgili pasaport birimlerince pasaportları iptal edilir. Bu kişiler özel güvenlik şirketlerinin kurucusu, ortağı ve çalışanı olamazlar.
İade hükümleri
 
MADDE 3 - (1) Ekli (3) sayılı listede yer alan kamu görevlileri, ilgili kanun hükmünde kararnamenin eki listelerin ilgili sıralarından çıkarılmıştır.
(2) İlgili kanun hükmünde kararname hükümleri, birinci fıkrada belirtilen kişiler bakımından tüm hüküm ve sonuçlarıyla birlikte ilgili kanun hükmünde kararnamenin yayımı tarihinden geçerli olmak üzere ortadan kalkmış sayılır. Söz konusu personelden bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren on gün içerisinde göreve başlamayanlar çekilmiş sayılır. Bu kapsamda göreve başlayanlara, kamu görevinden çıkarıldıkları tarihten göreve başladıkları tarihe kadar geçen süreye tekabül eden mali ve sosyal hakları ödenir. Bu kişiler, kamu görevinden çıkarılmalarından dolayı herhangi bir tazminat talebinde bulunamaz. Bu personelin görevlerine iadesi, kamu görevinden çıkarıldıkları tarihte bulundukları yöneticilik görevi dışında öğrenim durumları ve kazanılmış hak aylık derecelerine uygun kadro ve pozisyonlara atanmak suretiyle de yerine getirilebilir. Bu maddeye ilişkin işlemler ilgili bakanlık ve kurumlar tarafından yürütülür.
 
Yurtdışında öğrenim görenler
MADDE 4 - (1) 3/10/2016 tarihli ve 675 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname gereği öğrencilikle ilişikleri kesilmiş olanlardan bu Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (4) sayılı listede yer alan kişi, 675 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (5) sayılı listenin ilgili sırasından çıkarılmıştır. 675 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesinin birinci fıkrası, bu kişi bakımından tüm hüküm ve sonuçlarıyla birlikte söz konusu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımı tarihinden itibaren ortadan kalkmış sayılır.
Kapatılan ve kapsamdan çıkarılan kurum ve kuruluşlar
 
MADDE 5 - (1) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olan ve ekli (5) sayılı listede yer alan dernekler kapatılmıştır.
(2) Birinci fıkra kapsamında kapatılan derneklere ait olan taşınırlar ile her türlü mal varlığı, alacak ve haklar, belge ve evrak Hazineye bedelsiz olarak devredilmiş sayılır, bunlara ait taşınmazlar tapuda resen Hazine adına, her türlü kısıtlama ve taşınmaz yükünden ari olarak tescil edilir. Bunların her türlü borçlarından dolayı hiçbir şekilde Hazineden bir hak ve talepte bulunulamaz. Devire ilişkin işlemler ilgili tüm kurumlardan gerekli yardımı almak suretiyle Maliye Bakanlığı tarafından yerine getirilir.
 
(3) Ekli (6) sayılı listede yer alan dernekler, ilgisine göre 18/10/2016 tarihli ve 6749 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunun eki (III) sayılı listenin ilgili sıralarından ve 31/10/2016 tarihli ve 677 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (6) sayılı listenin ilgili sıralarından çıkarılmıştır. 6749 sayılı Kanunun 2 nci maddesi hükümleri ile 677 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin ikinci fıkrası hükümleri, söz konusu dernekler bakımından tüm hüküm ve sonuçlarıyla birlikte ilgili kanun hükmünde kararnamenin yürürlük tarihinden geçerli olmak üzere ortadan kalkmış sayılır. Buna ilişkin işlemler ilgisine göre İçişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı tarafından yerine getirilir.
 
(4) Ekli (7) sayılı listede yer alan gazeteler, ilgisine göre 8/11/2016 tarihli ve 6755 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler ile Bazı Kurum ve Kuruluşlara Dair Düzenleme Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunun eki (3) sayılı listenin ilgili sıralarından ve 3/10/2016 tarihli ve 675 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (7) sayılı listenin ilgili sıralarından çıkarılmıştır. 6755 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin üçüncü fıkrası hükümleri ile 675 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesinin birinci fıkrası hükümleri, söz konusu gazeteler bakımından tüm hüküm ve sonuçlarıyla birlikte ilgili kanun hükmünde kararnamenin yürürlük tarihinden geçerli olmak üzere ortadan kalkmış sayılır.
 
Değişiklik hükümleri
MADDE 6 - (1) 15/8/2016 tarihli ve 670 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;
"(5) Borçların ödenmesinde, kamu idarelerine ödenmesi gereken vergi, resim, harç, fon kesintisi, pay gibi borçlar, çalışanların sigorta primleri, rehinli alacaklar, enerji, iletişim ve su kullanım borçları, çeşidine bakılmaksızın beşyüz Türk Lirasını geçmeyen borçlar ve diğerleri şeklinde sıralama esas alınır. Kapatılan özel öğretim kurum ve kuruluşları, kurs, dershane, öğrenci yurtları ve pansiyonlara avans veya peşin ödeme şeklinde kapatma tarihinden sonraki dönemler için ifa edilmiş olan öğrenim ve barınma bedelleri, yukarıda belirtilen sıraya tabi tutulmaksızın iade edilir."
(2) 15/8/2016 tarihli ve 672 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Personeline İlişkin Alınan Tedbirlere Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (1) sayılı listenin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Merkez/Taşra Teşkilatı başlıklı bölümünün 55 inci sırasının sicil numaralarına ilişkin sütununda yer alan "12447803" ibaresi "13958213" şeklinde değiştirilmiştir.
 
(3) 15/8/2016 tarihli ve 673 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"MADDE 5 - (1) 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında ikramiye ödemesi yapılması gereken kişilerden; terör örgütlerine aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olduğunun değerlendirilmesi üzerine kamu görevinden çıkarılanların paylarına düşen miktarlar ödenmez. Aynı nedenle haklarında adli veya idari soruşturma veya kovuşturma yürütülen kişilerin paylarına düşen miktarlar ise soruşturma veya kovuşturma sonuçlanıncaya kadar 10/12/2013 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında emanete alınır."
 
(4) 3/10/2016 tarihli ve 675 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.
"Birinci fıkranın (b) bendi kapsamındaki borç yükümlülükleri çerçevesinde bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımlandığı tarihe kadar tahsil edilmiş olan tutarlar geri ödenmez."
 
(5) 31/10/2016 tarihli ve 677 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (4) numaralı listenin Yüksek Öğretim Kurumları-İdari Personel başlıklı bölümünün 469 uncu sırasının Unvan sütununda yer alan "Personel Dairesi Başkanı" ibaresi "Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni" şeklinde, aynı listenin Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu başlıklı bölümünün 15 inci sırasının Sicil sütununda yer alan "400373" ibaresi "400185" şeklinde değiştirilmiştir.
 
(6) 31/10/2016 tarihli ve 678 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 37 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "alacaklıdan" ibaresi "borçludan" şeklinde değiştirilmiştir.
 
Yürürlük
MADDE 7 - (1) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin;
a) 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası 1/9/2016 tarihinden, beşinci ve altıncı fıkraları 22/11/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 8 - (1) Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
 
 
1 SAYILI LİSTE (1. kısım) (İhraç listesi)-- İndiremiyorsanz, alternatif taranmış word dosyası için tıklayınız.
1 SAYILI LİSTE (2. kısım) (İhraç listesi) İndiremiyorsanz, alternatif taranmış word dosyası için tıklayınız.

2 SAYILI LİSTE (Rütbesi alınan emniyet personeli)
3 SAYILI LİSTE (İade listesi)
4 SAYILI LİSTE (İlişiği kesilen öğrencilerden iadeler)

5 SAYILI LİSTE (Kapatılan dernekler)

6 SAYILI LİSTE (Kapatılma kararı iptal edilen dernekler)

7 SAYILI LİSTE (Kapatılma kararı iptal edilen gazeteler)
Sıra NoSicil NoAdı SoyadıUnvanı Birimİlçe
112223BURHAN SAVRUNAvukatADANAYÜREĞİR
241317Nazım AYDEMİRişve Meslek DanışmanıADANACEYHAN
341308Mehmet YILMAZişve Meslek DanışmanıADANAYÜREĞİR
443824Şahin YENİÇERİiş ve Meslek DanışmanıADANAYÜREĞİR
512274Mehmet Vefa İNANMemurAĞRIMERKEZ
640905Kamil BAYRAMiş ve Ms DnANKARAYENİMAHALLE
740464Eda SALIKİş ve Ms DnANKARASİNCAN
a41689Meliha METİNİş ve Ms DnANKARAALTINDAĞ
940494NAKİ ÇALTINERİş ve Ms DnANKARASİNCAN
1040501MUHAMMED AKARİş ve Ms DnANKARAALTINDAĞ
1140496MUSA AKŞİTiş ve Ms DnANKARAALTINDAĞ
1242897MERYEM ÇATALBAŞİş ve Ms DnANKARAÇANKAYA
1340465Nurgıjl KOCAKAYA KOTANİş ve M$ DnANKARAALTINDAĞ
1411562MEDİNE ŞAHİNŞube MüdürüANKARAÇANKAYA
159684Sınan OKistihdam UzmanıANKARAYENİMAHALLE
169709Mithat TOKUR5ef (Ö)ANKARAYENİMAHALLE
179608Murat KARADUMANVHKİANKARAÇANKAYA
1810111Nuray KAHRAMANMemurANKARAÇANKAYA
197836Banu AYKAÇEğitim UzmanıANKARAYENİMAHALLE
2012379RECEP YILMAZİstihdam Uzm YrdANKARAYENİMAHALLE
2112182DİLEK YUMRUTEPEİstihdam Uzm YrdANKARAYENİMAHALLE
229163HÜSEYİN GÖKMENİstihdam UzmANKARAYENİMAHALLE
2311549NURGÜLSARUHANŞefANKARAYENİMAHALLE
2411192AHMET KOÇKÖPRÜİç DenetçiANKARAYENİMAHALLE
2512370Tahsin KÖÇERVHKİANKARAYENİMAHALLE
2612159HANDE MENDİLİstihdam Uzm YrdANKARAYENİMAHALLE
2712169BÜLENT ALPİstihdam Uzm YrdANKARAYENİMAHALLE
2812178FATİH KANİstihdam UzmANKARAYENİMAHALLE
2943821Abdurrahim TERTEMİZİş ve Meslek DanışmanıANTALYAMERKEZ
3041481Faik UFAKişve Meslek DanışmanıANTALYAMANAVGAT
3143757Rıdvan AKTANİş ve Meslek DanışmanıANTALYAMERKEZ
3242324Özgür ÇELİKjş ve Meslek Danışmanı ANTALYA MERKEZ
339917Sara KARAPINARVHKİAYDINNAZİLLİ
3412499FIRAT KİRAZMemurAYDINMERKEZ
3541715OSMAN ARİYANişve Ms DnANTALYAMERKEZ
3642529SERPİL KOCAKAYAİş ve Ms DnAYDINSÖKE
3744664Muhammet Akif KARAMemurBALIKESİRMERKEZ
389755MUSTAFA SÜLÜNVHKİBALIKESİRMERKEZ
3941192Muhsin BARIŞişve Meslek DanışmanıBATMANMERKEZ
4043627Lokman ALKANİş ve Meslek DanışmanıBATMANMERKEZ
4112226Dıyaddin GÖKMemurBATMANMERKEZ
4244424Özcan OKANMemurBATMANMERKEZ
4340078Enver DEMİRTASİş ve Meslek DanışmanıBATMANMERKEZ
4444553Orhan SEBUKTEKİNBüro PersoneliBATMANMERKEZ
4512475Cihan BAKDURMemurBATMANMERKEZ
469375Sedat GÜRBÜZVHKİBATMANMERKEZ
4744374Zülfükar ÇELEBİBüro PersoneliBATMANMERKEZ
4840256Seyhan DOĞANiş ve Meslek DanışmanıBATMANMERKEZ
4942785Nesrin KARABULUTOĞLUİş ve Ms DnBOLUMERKEZ
5043575Hüseyin ALEMDARiş ve Ms DnBURSAOSMANGAZİ
5110564Selçuk ÇAMVHKİBURSAİNEGÖL
5210510Halil İbrahim TOPALVHKİBURSAİNEGÖL
5342759ALEV ALEMDARİş ve Ms DnBURSAOSMANGAZİ
5410932CEYDA DİRİMEŞEVHKİBURSAİNEGÖL
5542820KEREM ATAiş ve Ms DnBURSAOSMANGAZİ
5542450Hamit MENÇUKiş ve Meslek DanışmamBURSAOSMANGAZİ
5711614Devrim KARACAMemurÇANAKKALEMERKEZ
588328ERCAN YILMAZŞefÇANKIRIMERKEZ
5911441SONGÜL YILDIZŞefDİYARBAKIRMERKEZ
609797ERDOĞAN GÜRCÜMVHKİDİYARBAKIRMERKEZ
6110879PINAR ELALTUNKARAVHKİDİYARBAKIRMERKEZ
6210729ŞEYHMUZ KIZAKMemurDİYARBAKIRMERKEZ
6311155HAŞAN TAŞKIRANVHKİDİYARBAKIRMERKEZ
6412657MİZBAH GÜNEYLİMemur (Ş)DİYARBAKIRMERKEZ
6540013ŞAHİN AKTARİş ve Meslek DanışmamDİYARBAKIRMERKEZ
6640016YAŞAR YİĞİTİş ve Meslek DanışmanıDİYARBAKIRMERKEZ
6740111NİHAT ERELİİş ve Meslek DanışmanıDİYARBAKIRMERKEZ
6840626SALİH ERŞENİş ve Meslek DanışmanıDİYARBAKIRMERKEZ
6941191SEMRA KARAMANİş ve Meslek DanışmanıDİYARBAKIRMERKEZ
7041196SABRİ ÜSTEKİş ve Meslek DanışmanıDİYARBAKIRMERKEZ
718714MEHMET ATAŞUBE MÜDÜRÜDİYARBAKIRMERKEZ
7242645Mehmet AYDINİş ve Meslek DanışmanıDİYARBAKIRMERKEZ
7340385Mustafa EKİNİş ve Meslek DanışmanıDİYARBAKIRMERKEZ
7411449Hilal SARUHANVHKİDİYARBAKIRMERKEZ
7543S56Velat KAHRAMANİşve Meslek DanışmanıDİYARBAKIRMERKEZ
7610515Veysel İYİSOYLUVHKİDİYARBAKIRMERKEZ
7740623Haşan YUSMAiş ve Meslek DanışmanıDİYARBAKIRMERKEZ
7843876Kemal KAYGUSUZİş ve Meslek DanışmanıDİYARBAKIRMERKEZ
7910279GÜLŞEN AYDINVHKİDİYARBAKIRMERKEZ
8012668MUZAFFER ALTINMemur (Ş)DİYARBAKIRMERKEZ
8143121Leyla DÜZİşve Ms DnDİYARBAKIRMERKEZ
8212264Emrullah Fatih YILMAZVHKİDÜZCEMERKEZ
8311995MEHMET İCİKVHKİESKİŞEHİRODUNPAZARI
848568Göksel ATEŞŞUBE MÜDÜRÜESKİŞEHİRODUNPAZARI
8541858Mahmut BİLGİNİş ve Meslek DanışmanıGAZİANTEPŞEHİTKAMİL
8643516Vahit DEMİRİş ve Meslek DanışmanıGAZİANTEPŞEHİTKAMİL
8741845Bayram KAYIKÇIİş ve Meslek DanışmanıGAZİANTEPŞEHİTKAMİL
8843471Emine ÇELİKişve Meslek DanışmanıGAZİANTEPŞEHİTKAMİL
8943306Hünkar ERİş ve Meslek DanışmanıGAZİANTEPŞEHİTKAMİL
9042125Kanber ŞİLEİşve Meslek DanışmanıGAZİANTEPŞEHİTKAMİL
9141835Ayaz DEVİRENişve Meslek DanışmanıGAZİANTEPŞEHİTKAMİL
926347MEHMET ABİSefHAKKARİMERKEZ
9341214CİHAN DOĞANİşve Meslek DanışmanıHAKKARİMERKEZ
9443438ŞABAN ERTUNÇİş ve Meslek DanışmanıHAKKARİMERKEZ
9543063Mahmut KUŞİş ve Meslek DanışmanıHATAYANTAKYA
9640310Abdullah DİKMENİş ve Ms DnİSTANBULBEYOĞLU
9740965Giiiizar SEZERİş ve Ms DnİSTANBULPENDİK
9844515Tugba ÖZBAYMemurİSTANBULBAYRAMPAŞA
9910544Zafer BABAVHKİİSTANBULPENDİK
10011170Muhammet FuatSURALMemurİSTANBULSANCAKTEPE
10112288RAMAZAN İDEMemurİSTANBULBAHÇELİ EVLER
10244299ORKUNGÖNÜLTAŞMemurİSTANBULPENDİK
10344038BİLAL KANBURİş ve Ms DnİSTANBULKADIKÖY
1048740AYSEN GÜNEYVHKİİSTANBULPENDİK
10540309ABDURRAHMAN ACARiş ve Ms DnİSTANBULBÜYÜKÇEKMECE
10640167GÖKHAN KORKUNÇiş ve Ms DnİSTANBULBEYOĞLU
10740337Süleyman KARTALiş ve Ms DnİSTANBULPENDİK
10810346ULAŞERDURANMemurİSTANBULBEYOĞLU
10943171Başak ALKANİşve Meslek DanışmanıİSTANBULKADIKÖY
11043412İnci CEBEİş ve Meslek DanışmanıİSTANBULŞİŞLİ
11140911Özlem KAPLANİş ve Meslek DanışmanıİSTANBULBEYOĞLU
11241655Kahraman İMERİş ve Meslek DanışmanıİSTANBULBAYRAMPAŞA
11340298Sedat DELİKTAŞİş ve Meslek DanışmanıİSTANBULÜMRANİYE
11441409Kadriye YILDIZİş ve Meslek DanışmanıİSTANBULBAHÇELİEVLER
11542216Nihat AKTİişve Meslek DanışmanıİSTANBULBAYRAMPAŞA
11642190BanuBOZKURTİş ve Meslek DanışmanıİSTANBULBAYRAMPAŞA
11740370Ali KARAVUŞİşve Meslek DanışmanıYOZGATMERKEZ
11840357Aslı AKSOYişve Meslek DanışmanıİSTANBULBEYOĞLU
11940934Mehmet EKİNCİiş ve Meslek DanışmanıİSTANBULŞİŞLİ
12041660Abdullah ARİKANİş ve Meslek DanışmamİSTANBULŞİŞLİ
12143185Yılmaz KARACAişveMs DnİSTANBULPENDİK
12212245Ömer TOYDava Takip MemuruİZMİRKONAK
12343836Yılmaz ORTAÇİş ve Meslek DanışmamİZMİRKARABAĞLAR
12443696Berat KAPLANİş ve Meslek DanışmanıİZMİRKARABAŞLAR
12542865Çağlar YILDIZİş ve Meslek DanışmanıİZMİRKARABAĞLAR
12640654Mehmet Şirin KAPLANişve Meslek DanışmanıİZMİRKARABAĞLAR
1278242Sinan SEFERVHKİ ‘İZMİRKARABAĞLAR
12811572Ali İhsan TEKTEKİNAraştırmacı (Ş)İZMİRKONAK
12910912Derya TEPELİVHKİİZMİRKONAK
13040682Berdan ARSLANİşve Meslek DanışmanıİZMİRKONAK
13142615Merden ÖZGÜLİş ve Meslek DanışmamİZMİRKONAK
13242965Tuğçe DOĞANişve Meslek DanışmanıİZMİRKONAK
13310565Zafer KAYAASLANVHKİKAYSERİMELİKGAZİ
13442128Nilüfer POLAT KOÇAKİşve Ms DnKAYSERİMELİKGAZİ
13543846Ömer TEKTENİş ve Ms DnKAYSERİMELİKGAZİ
13643094Sema ÇOBANİS ve Ms DnKOCAELİMERKEZ
13712257Burcu ÇAYIRMemurKOCAELİMERKEZ
13812287Özlem DURANMemurKOCAELİMERKEZ
13912293Uğur BİLGİLİVHKİKOCAELİMERKEZ
14044257ECE KAYAMemurKOCAELİGEBZE
14142808FATİH KESKİNİş ve Ms DnKOCAELİMERKEZ
14244162TUĞBA ASLAN BAYSALVHKİKOCAELİGEBZE
14343947Erdal DALİş ve Meslek DanışmamKONYASELÇUKLU
14443S30Emrullah DEMİRİş ve Meslek DanışmanıKONYAEREĞLİ
14541054HAKAN TARIMİş ve Ms DnMALATYABATTALGAZİ
1468240Mehmet ÇOLAKŞUBEMUDURUMALATYABATTALGAZİ
1477935Feyzullah KAYAŞefMALATYABATTALGAZİ
14841053Erol YILDIZiş ve Ms DnMALATYABATTALGAZİ
14910059Kenan DAĞVHKİMALATYABATTALGAZİ
15041137Osman GÜNGÖRİş ve Meslek DanışmanıMARDİNARTUKLU
15142003Mehmet BAYSALİş ve Meslek DanışmanıMARDİNARTUKLU
15211157Mehmet irfan TENAYVHKİMARDİNARTUKLU
15341229Deniz YALÇINİş ve Meslek DanışmamMERSİNAKDENİZ
15441121Fehmi ÖZENİş ve Meslek DanışmanıMERSİNAKDENİZ
15511178VOLKAN ULUMemurMUĞLAMERKEZ
15 S42732Volkan AYHANİş ve Meslek DanışmanıMUĞLAMERKEZ
15710558DAVUT YAVAŞVHKİNEVŞEHİRMERKEZ
1588846Özgür KARAGEDİKŞefOSMANİYEMERKEZ
15910352Necdet KARASEVDAAraştırmacı (6639)ŞANLIURFAMERKEZ
16041524NEZAKET KEKLİKCİİş ve Ms DnŞANLIURFAVİRANŞEHİR
16142982Gülizar Erdemci TANRIVERDİİş ve Meslek DanışmanıŞANLIURFAMERKEZ
16242139Nesrin BAHTİYARİş ve Meslek DanışmanıŞANLIURFAMERKEZ
16343159HAŞAN KARAAĞAÇİş ve Meslek DanışmanıŞIRNAKMERKEZ
16412451Ahmet CEYLANMemurŞIRNAKMERKEZ
16511112Dündar YAĞARCIKVHKİŞIRNAKMERKEZ
16641174Mehmet Salih ABAYİş ve Meslek DanışmanıŞIRNAKMERKEZ
1679716MURAT ÇAYNAK.VHKİTUNCELİMERKEZ
16810267EMİNE DENKTAŞVHKİTUNCELİMERKEZ
16912325CANAN BAYOĞLUMemurTUNCELİMERKEZ
17043895ErtanALTUNİş ve Meslek DanışmamVANMERKEZ
17143434Ayten UÇAR SEZGİNİşve Meslek DanışmanıVANMERKEZ
17241561Menşure DAĞLAR1} ve Meslek DanışmanıVANMERKEZ
17344469Serhat ACARMemurVANMERKEZ
17441198OktayAKGÜNişve Meslek DanışmanıVANERCİŞ
17542405Erol AĞÇAKAYAİş ve Meslek DanışmanıVANERCİŞ
17643056Seher ATAŞiş ve Meslek DanışmanıVANMERKEZ
17740756Erdal DEMİRKANİş ve Meslek DanışmanıVANMERKEZ
17811958Barış GÜLERHizmetliVANMERKEZ
17941203Ömer YERLİ KAYAiş ve Ms DnVANMERKEZ
18042831Vehbi KOÇiş ve Ms DnVANMERKEZ

0 yorum:

Yorum Gönder