19 Temmuz 2016 Salı

Memurların Sağlık Raporları

15 Ocak 2010'dan itibaren Yapılan düzenlemeyle SGK şemsiyesi altına alınan devlet memurlarına tek hekimler tarafından verilecek olan sağlık raporları SGK tarafından yayımlanan tebliğ ile 10 güne düşürüldü.
 2009 Yılı Eylül ayında yayımlanan tebliğ hükümlerine göre günümüzde uzman veya pratisyen hekim fark etmeksizin bir hekim tek başına bir seferde 10 güne kadar rapor verebilecektir.
15 Ocak öncesinde Memurların Hastalık Raporlarını Verecek Hekim Ve Sağlık Kurulları Hakkında Yönetmeliğin 3. maddesinin b fıkrası uyarınca devlet memurlarına hastalanmaları halinde tek hekim tarafından 20 güne kadar rapor verilebiliyordu. Yeni düzenlemeyle rapor sürelerine kısıtlama getirildi.
Konuya ilişkin olarak memurlara verilecek olan sağlık raporları ve raporların izne çevrilmesi konusunda gerekli açıklamaların yer aldığı Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları İle Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 29 Ekim 2011 tarih ve 28099 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu yönetmeliğin yayımlanmasıyla birlikte daha önce yürürlükte olan Memurların Hastalık Raporlarını Verecek Hekim Ve Sağlık Kurulları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırıldı.
Yeni yönetmelikle yapılan düzenlemeler;
Ø Hastalık raporlarının; kurum tabipliği, aile hekimliği veya SGK ile sözleşmeli sağlık hizmet sunucularından alınması esastır.
Ø Kanser, verem, akıl hastalığı gibi uzun süreli hastalıklarda 18 aya kadar, diğer hastalıklarda 12 aya kadar aylık ve özlük hakları korunarak izin verilebilir. İyileşmeme durumunda doktor raporuyla belirtilmek şartıyla bu süreler bir katına kadar uzatılabilir.
Ø Görevi sırasında veya görevinden dolayı bir kazaya veya saldırıya uğrayan veya bir meslek hastalığına tutulan memur, iyileşinceye kadar izinli sayılır.
Ø Memurlara bir takvim yılı içinde tek hekim tarafından verilecek raporların toplamı kırk günü geçemez.
Ø Memurlara hastalık raporlarında gösterilen süreler kadar hastalık izni verilir.
Ø Hastalık izni, memurun görev yaptığı kurum veya kuruluşun izin vermeye yetkili kıldığı birim amirlerince verilir.
Ø Hastalık raporlarının aslının veya bir örneğinin en geç raporun düzenlendiği günü takip eden günün mesai saati bitimine kadar elektronik ortamda veya uygun yollarla bağlı olunan disiplin amirine intikal ettirilmesi; örneği gönderilmiş ise, rapor süresi sonunda raporun aslının teslim edilmesi zorunludur.
Ø Hastalık izni verilebilmesi için hastalık raporlarının, geçici görev ve kanunî izinlerin kullanılması durumu ile acil vakalar hariç, memuriyet mahallindeki veya hastanın sevkinin yapıldığı sağlık hizmeti sunucularından alınması zorunludur.
Ø Yıllık izin kullanmakta iken hastalık izni alan memur, yıllık izin veya hastalık izninden hangisi daha geç bitiyorsa, o iznin bitiminden itibaren göreve başlar.
Bu kapsamda bugün yürürlükte olan yönetmelik hükümlerine göre sağlık raporu uygulamaları;
1- Tek Hekim Raporları : Memurlara tek hekimler tarafından bir defada en fazla 10 güne kadar rapor verilebilir. 10 gün bittikten sonra kontrol muayenesi yapılmak şartıyla ikinci kez 10 gün daha rapor verilebilir. Toplamda tek hekim 10 + 10 olmak üzere 20 güne kadar rapor verebilir.
Bir takvim yılı içerisinde tek hekim tarafından parça parça olmak üzere toplam 40 güne kadar rapor verilebilir.
2- Sağlık Kurulu Raporları : Memurlara 20 gün ve üzerinde verilecek olan raporlar sağlık kurullarınca verilecektir. Sağlık kurulunca İlk defa verilecek olan rapor hastalık başlangıcından itibaren en fazla 6 ay süreye kadar verilebilir.
3- İşyeri Hekimi Raporları : Kurumlarınca yetki tanınan iş yeri hekimleri bir defada en fazla 2 güne kadar rapor verebilecektir.
4- Sözleşmesi Olmayan Kurumlarca Verilen Raporlar : SGK ile anlaşması olmayan kurumlarca verilen raporların anlaşmalı kurumlarca onaylanması gerekmektedir. SGK ile anlaşması olmayan kurum tarafından 10 güne kadar verilen raporlar, anlaşmalı kurum tek hekimi tarafından; 10 günü geçen raporlar, anlaşmalı kurum sağlık kurulunca onaylanması gerekmektedir.
Sağlık Raporlarının İzne Çevrilmesi
Sağlık kurumlarınca verilecek olan hastalık raporların memur tarafından kullanılabilmesi için çalıştığı kurumunca izne çevrilmesi gerekmektedir. İzne müteakip alınan sağlık raporları memur tarafından kullanılabilecektir.
Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları İle Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin "Hastalık izni verilmesi" başlıklı 7. maddesinin (2) fıkrasında ki "
Hastalık izni, memurun görev yaptığı kurum veya kuruluşun izin vermeye yetkili kıldığı birim amirlerince verilir
." amir hükmü uyarınca hastalık izinlerini, memurun görev yaptığı ilgili birim amirleri verecektir.
 
memuruz.biz

0 yorum:

Yorum Gönder