22 Temmuz 2016 Cuma

İŞKUR ile ilgili temel kavramlar

 
   
Başvuru: İş arayanların, gereksinimlerinin karşılanması için internet üzerinden ya da Kurum İl Müdürlüklerine doğrudan yaptıkları müracaat.

Açık İş: 
Kuruma işverenlerden intikal eden isçi istemi.

İşveren İstemi (Talep): İşverenlerin, işçi istemlerini Kurum ünitesine ayrıntılı olarak bildirmesi.

Davet: İş arayanlara ünitelerimizde karşılıklı görüşme yapmak amacıyla yapılan çağrı.
Görüşme (Mülakat): Mesleğine, iş tecrübesine, öğrenimine, iş tercihine ve kişisel durumuna en uygun işi bulmak amacıyla, iş arayan ile yapılan görüşme.

Gönderme:
Seçme ve Davet yapılan iş arayanlar ile günlük başvuruda bulunanların, işverenle görüşme yapmak üzere işyerine gönderilmesi.

Takdim: Kurum İl Müdürlüklerince işyerine gönderilmesine karar verilen iş arayanların, işverenle görüşme yapmak üzere işyerinde bulunması.

İse Yerleştirme (Plasman): İş arayanların Kurum aracılığı ile işe yerleştirilmesi.

Karşılanan Açık İş: İşverenlerin vermiş oldukları işçi istemlerinin Kurumca karşılanması.

Açık Kontenjan: İşverenlerin yasa gereği çalıştırmak zorunda oldukları engelli ve eski hükümlülerle terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananlardan işe yerleştirileceklere ilişkin açık işgücü sayısı.

Engelli : Bedensel, zihinsel veya ruhsal sorunları nedeniyle çalışma gücünün en az %40'ından yoksun olduğu sağlık kurulu raporu ile belgelenen kişi.
Eski Hükümlü: Bir yıldan daha uzun süreli bir cezadan veya devlet memuru olmaya engel bir suçtan hüküm giyen, cezasını infaz kurumlarında tamamlayan, cezası ertelenen, koşullu salıverilen, özel kanunlarda belirtilen şartlardan dolayı istihdam olanağı bulunmayan ve ömür boyu kamu hizmetlerinden yasaklı bulunan kişi.

Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralanan (TMY): 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu veya 16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu kapsamına giren ve askerlik hizmetini yaparken 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinde sayılan terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde yaralananlardan askeri hastanelerce kendilerine verilen sağlık kurulu raporu ve terörle mücadelede yaralandığını gösteren komutanlık yazısı ile durumlarını belgelendirilen kişilerdir.

Kayıtlı İşgücü: İş arayanlardan aktif kayıtlarda yer alanların tümü.

Aktif Kayıt: Son işlem tarihinden itibaren 12 ay süre ile işe gönderilmek üzere hazır olan kayıt.
Kayıtlı İşsiz:  Çalışma çağında ve gücünde olan, çalışmak isteyen, Kuruma başvurduğunda asgari ücret düzeyinde gelir getirici bir işi olmayan, Kurum tarafından henüz kendisine iş bulunamayan aktif kayıtlardaki kişilerdir. Kayıtlı işgücünden, daha iyi şartlarda iş arayanlar, emeklilerden iş arayanlar ve belli bir iş yerinde çalışmak isteyenler çıkarıldığında geri kalanlar kayıtlı işsiz sayılmaktadır.

Kurs: Herhangi bir mesleği olmayan, bir mesleği olmakla birlikte mesleğinde is bulamayan veya mesleğinde yeterli olmayan işsizlerin, niteliklerini geliştirerek istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla yapılan meslek edindirme, geliştirme ve değiştirme eğitimlerini ifade eder.

Kursiyer: Meslek edindirme, geliştirme ve değiştirme kurslarına katılan kişilerdir.

Toplum Yararına Programlar (TYP): İşsizliğin yoğun olduğu dönemlerde işsizlerin kısa süreli istihdam ve eğitimini amaçlayan, doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesini sağlayan programlardır.

İşbaşı Eğitim Programı:İşsizlerin mesleki deneyim kazanmalarını teminen, Kurumca belirlenen asgari şartları taşıyan işyerlerinde işbaşında eğitilmesini sağlayan programlardır.
Girişimcilik Eğitim Programı: Kendi işini kurmak isteyen kişilerin kurmak istedikleri işin iş planlarını geliştirmelerini  sağlamak amacıyla yapılan kuramsal ve uygulamalı eğitim programlarıdır.

İşgücü Yetiştirme Kursları: Meslek edindirme, geliştirme ve değiştirme kurslarıdır.
İş Danışmanlığı: Kişilerin ilgi ve yetenekleri ile mesleklerin gerektirdiği nitelik ve şartları karşılaştırarak, bireyin istek ve durumuna en uygun işi seçmesi, işe yerleştirilmesi ve işe uyumunun sağlanması ile ilgili sorunların çözümüne periyodik olarak yardım edilmesi sürecidir.

Meslek Danışmanlığı: Kişilerin ilgi ve yetenekleri ile mesleklerin gerektirdiği nitelik ve şartları karşılaştırarak, bireyin istek ve durumuna en uygun mesleği seçmesi, seçtiği meslekle ilgili eğitim imkanlarından yararlanmasına periyodik olarak yardım edilmesi sürecidir.

Bireysel Görüşme: İş ve meslek danışmanının iş arayanlara ve meslek seçme aşamasında olanlara mesleki eğitime ve/veya işgücü piyasasına hazırlamaya ve iş bulmalarına yönelik olarak yüz yüze verdiği hizmettir.
Grup Görüşmeleri: Ortak beklenti ve ihtiyaçları olan iş arayan ve/veya öğrenci gruplarına, mesleki eğitime ve/veya işgücü piyasasına hazırlamaya ve iş bulmalarına yönelik olarak sunulan hizmetlerdir.

Temas: İşverenlerle telefonla veya yazılı olarak yapılan iş görüşmesi.

Ziyaret: İşverenlerle işyerinde doğrudan yapılan iş görüşmesi.
İşsizlik Ödeneği Başvurusu: İşsizlik ödeneğinden yararlanmak amacı ile şahsen veya elektronik ortamda İŞKUR'a yapılan başvuruyu ifade etmektedir. Başvuruların belirlenmesinde başvuruların sisteme eklenme tarihi esas alınmaktadır. Başvuru sayısı; hak eden, hak etmeyen, incelemesi devam eden bildirge ve eşleşmemiş talep dilekçesi sayılarının toplanmasıyla elde edilmektedir.

Hak Eden Sayısı:  İşsizlik sigortası, Kısa Çalışma, Ücret Garanti Fonu ve İs kaybı Tazminatı hizmetlerinden yararlananları ifade etmektedir. Hak eden sayısı bildirge dağılım raporunda yer alan ödeneğin türüne göre, ödemesi devam eden, ödemesi kesilen, ödemesi biten bildirge sayılarının toplanmasıyla elde edilmektedir.
 
 
iskur.gov.tr

0 yorum:

Yorum Gönder