19 Temmuz 2016 Salı

Boş ve dolu kadroya vekalet ücretleri

Memur kadrolarına vekalet durumunda, vekalet aylığı ile 375 sayılı KHK ek 9. maddesi ve 2006/10344 sayılı bakanlar kurulu kararına istinaden vekalet ettirilen göreve bağlı olarak oluşacak fark vekalet ettirilen memura ödenir.
161 Seri Nolu tebliğde, hangi vekalet durumlarında ek ödemenin artacağı, hangilerinde ek ödemenin artmayacağı net olarak açıklanmıştır.
Ek ödeme farkı alınabilecek vekaletler
- Kurumlarınca bir kadroya kurum içinden veya kurum dışından vekalet ettirilenlere,
- vekaletin 657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesine istinaden yapılmış ve bu hususun onayda belirtilmiş olması,
- vekalet görevinin Bakanlar Kurulu kararı veya müşterek karar ile atama yapılması gereken kadrolar için ilgili bakan, diğer kadrolar için asili atamaya yetkili amir tarafından verilmesi,
- vekalet eden personelin asaleten atanmada aranan tüm şartları (asaleten atanmada sınav şartı aranılan kadrolar için bu sınavlara girebilme hakkının elde edilmiş olması dahil) taşıması kaydıyla,
vekalet ettikleri kadro için öngörülen ek ödemenin asli kadroları için öngörülen ek ödemeden fazla olması halinde, aradaki fark, vekalet görevine başlanıldığı tarihten itibaren ve bu görev fiilen yapıldığı sürece ödenecektir.
Dolu kadroya vekalet halinde, ek ödeme farkı alınamayacak
Ancak mehil müddeti, yıllık izin, mazeret izni, hastalık ve refakat izni, geçici görev, vekalet, görevden uzaklaştırma, hizmet içi eğitim, seminer ve kurs nedenleriyle görevlerinden ayrılanlara vekalet edenler ile ek 9 uncu maddenin beşinci fıkrasında öngörülen tüm şartları bir arada taşımadıkları için tedviren görevlendirildikleri kabul edilecek olanlara ek ödeme farkı ödenmeyecektir.
Örnek:
Şef kadrosunda bulunan ve 1 inci dereceden aylık alan bir memurun boş şube müdürü kadrosuna vekaleten atanması halinde ilgiliye vekalet nedeniyle yapılacak ek ödeme farkı aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.
375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (T) sayılı cetvelde, 1 inci dereceden aylık alan şef için %115 ve şube müdürü için %170 oranında ek ödeme yapılması öngörülmüştür.
Ek Ödeme Oranı (%)
Brüt Ek Ödeme (TL)
Damga Vergisi (TL)
Net Tutar (TL)
Şef (Asli kadro)
115
9500x0,073837
x1,15 = 806,67
806,67x0,0066 = 5,32
801,35
Şube müdürü ( Vekalet edilen kadro)
170
9500x0,073837x1,70 = 1.192,47
1.192,47x0,0066 = 7,87
1.184,60
Fark ödemesi
Vekalet edilen kadro ek ödeme tutarı - Asli kadro ek ödeme tutan 1.184,60 - 801,35
383,25
İlgili personele, asli kadrosu için hesaplanan 699,58 TL net ek ödemeye ilave olarak ayrıca vekaleten atandığı şube müdürü kadrosu için 383,25 TL net ek ödeme farkı, vekalet görevinin fiilen yapılmasını müteakip ödenecektir. Ancak, vekalet nedeniyle bu ödemenin yapılabilmesi için vekalet eden personelin, yukarıda yer verilen şartları taşıması gerekmektedir.
Teknik personelin Şube Müdürlüğüne vekalet etmesinde ise Özel hizmet tazminatınında Şube müdürünün özel hizmet tazminat oranına( % 155) göre farkının vekalet edene ödenmesi gerekir.
*Teknik personelin özel hizmet tazminat ödeme oranının Şube Müdürlüğü kadrosunun özel hizmet tazminat oranından yüksek olması durumunda özel hizmet tazminatı yönünden vekaletten doğan bir fark ödenmeyeceği gibi herhangi bir kesintide yapılmamalıdır.
Örneğin asli kadrosu 1. derece olan teknik hizmetler sınıfı bir mühendisin özel hizmet tazminat oranı % 160 tır. Ek ödeme oranı ise % 150 dir.
86. maddeye göre vekalet ettirildiği şube müdürlüğü kadrosunun özel hizmet tazminat oranı % 155 ek ödeme oranı ise % 170 tir.
Bu durumda Şube müdürlüğüne vekalet eden 1. derecedeki mühendisin özel hizmet tazminatı % 160 tan ek ödemesi ise % 170 ten ödenmelidir.
özel hizmet tazminatını düzenleyen 2006 yılı tarihli bakanlar kurulu kararı ve 666 sayılı KHK ile değişik 375 sayılı KHK da vekalet durumunda asli kadronun tazminatlarından vekalet edilen kadronun tazminatlarının fazla olması durumunda aradaki farkın damga vergisi hariç bir kesintiye tabi tutulmadan ödenmesi hüküm altına alınmıştır. Hiç bir durumda eksiltmeye yönelik hüküm bulunmamaktadır.
Ayrıca 657 sayılı kanunun 86 ve 175. maddeleri kapsamında dolu veya boş kadroya vekalet ettirilenlere vekalet aylığı ödenmelidir.
657 sayılı Kanunun 86. maddesi :
" Memurların kanuni izin, geçici görev, disiplin cezası uygulaması veya görevden uzaklaştırma nedenleriyle işlerinden geçici olarak ayrılmaları halinde yerlerine kurum içinden veya diğer kurumlardan veya açıktan vekil atanabilir.
Bir görevin memurlar eliyle vekaleten yürütülmesi halinde aylıksız vekalet asıldır.
Ancak, ilkokul öğretmenliği (Yaz tatili hariç), tabiplik, diş tabipliği, eczacılık, köy ve beldelerdeki ebelik ve hemşirelik, mühendis ve mimarlık, veterinerlik, vaizlik, Kur'an kursu öğreticiliği, imam-hatiplik ve müezzin-kayyımlığa ait boş kadrolara Maliye Bakanlığının izni (mahalli idarelerde izin şartı aranmaz) ile, açıktan vekil atanabilir. 
Aynı kurumdan birinci fıkrada sayılan ayrılmalar dolayısiyle atanan vekil memurlara vekalet görevinin 3 aydan fazla devam eden süresi için, kurum dışından veya açıktan atananlarla kurum içinden ilkokul öğretmenliğine atanan öğretmenler ile veznedarlık görevine atananlara göreve başladıkları tarihten itibaren vekalet aylığı ödenir.;
Açıktan vekil olarak atananlara, bir yılda yirmi günü geçmemek üzere çalıştıkları her ay için iki gün yıllık izin verilir. Bu iznin kullanımında, bir sonraki yıla devredilme hali dışında Devlet memurları için öngörülen hükümler uygulanır."
Anayasa Mahkemesinin iptal kararı
Anayasa Mahkemesi, 2012/11 Esas Noluı dosyayı görüşürken, yukarıda kırmızı renk ile gösterilen "birinci fıkrada sayılanlar" ibaresinin iptaline karar vermiştir. Ve bu karar 13.10.2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Anayasa Mahkemesinin iptal kararı öncesinde, sadece dolu kadroya (yani kanuni izin, geçici görev, disiplin cezası uygulaması veya görevden uzaklaştırma nedenleriyle boş olan kadrolara vekalet edilmesi) vekalet halinde, 3 aydan sonrası için vekalet aylığı alınabilmekteydi. Ancak "birinci fıkrada sayılan" ibaresi iptal edildiği için boş kadroya vekalet halinde de 13.10.2012 tarihinden itibaren vekalet ücreti alınabilmektedir.
VEKALET AYLIĞININ HESABI
Bir göreve vekaleten atanan memurlara vekalet edilen görevin kadro derecesinin birinci kademesinin üçte biri ödenmektedir. Bu çerçevede vekalet aylığının rakamsal tutarı:
Aylık= (Gösterge + Varsa Ek Gösterge) x Katsayı /3
***Zam ve tazminat kararnamesine göre boş kadroya vekalet edenlere zam ve tazminat farkı verilmektedir. 
***Dolu kadroya vekalet edenlere ise verilmemektedir.
 
memuruz.biz

0 yorum:

Yorum Gönder